TCK 125

Kişinin manevi varlığı değerlidir ve hukuki açıdan da bu değer koruma altına alınmıştır. Her birey fikrini beyan etme hakkına sahiptir. Fikrin beyanı sırasında çeşitli araçlardan yararlanılmakta ve kişinin şahsi kanaati ifade edilebilmektedir. TCK 125 bireye ait manevi varlığın korumaya alınması amacı ile oluşturulmuş kanun maddesidir. İnsanın fiziki varlığının yanı sıra manevi varlığının da olması bireyin şahsiyetini ifade etmektedir. Toplumun bir parçası olan insanın toplumdaki diğer bireylerle etkileşimi söz konusudur. Kişiye ait şöhret ve saygınlık bireyin manevi varlığıdır.

TCK 125/1

Hukuk kuralları kişinin sadece fiziki varlığını değil aynı zamanda manevi varlığını da korumak üzere oluşturulmuştur. Şeref unsuru söz konusu olduğunda bireye yapılacak saldırılarda hem uluslararası hukuk kurallarının hem de ulusal hukuk normlarının korumasından söz edilebilir. TCK 125 insan şerefine yönelik gerçekleşecek saldırıların suç unsuru olarak değerlendirilmesi amacı ile kanun koyucu tarafından oluşturulan yasaları kapsamaktadır. Hukukumuzda anayasa ve kanunlarla insanın manevi varlığı koruma altına alınmaktadır.

Hakaret Suçu TCK 125

TCK 125 hakaret suçu kapsamında ele alınması gereken konuları içerir, Türk Ceza Hukuku 125. Maddesi ile insanın şahsiyetine yönelik yapılan saldırılara karşı uygulanacak cezaları ortaya koyar. Bu suçun işlenmesi çeşitli yaptırımlarla engellenmeye çalışılırken suçun iki türde meydana gelmesi söz konusudur. Hakaret suçu kişinin gıyabında işlenebileceği gibi yüzüne karşı da işlene bilmektedir. Gıyabında işlenen suçlarda mağdurun şöhreti zarar görmektedir. Mağdurun sahip olduğu saygınlığın zedelenmesi ise gıyabında işlenen hakaret suçunun bir neticesidir. Yüzüne karşı işlenen hakaret suçunda ise mağdurun onuruna ve haysiyetine yönelik bir zarardan söz etmek mümkündür.

TCK Madde 125

TCK 125 hakaret suçunu ilgilendiren konuları kapsayan bir kanun maddesidir. Her birey onur ve haysiyet sahibidir. Ceza hukukunun koruduğu konulardan biri de kişinin şerefidir. Şeref kavramı kişinin manevi varlığı olarak değerlendirildiğinden kanun koyucu tarafından dikkate alınmıştır. Her birey kanun önünde eşit haklara sahiptir. Kişiye sıkı olarak bağlı olan haklardan biri de şeref ve haysiyetinin sayılmasını isteme hakkıdır. Bu hak temel haklar arasında kabul edilmektedir. TCK’nın 125 ve 131. Maddeleri arasında kanun koyucu tarafından oluşturulan kanunlar şerefe yönelik suçları ilgilendiren müeyyideleri kapsamaktadır. Hakaret suçu işlendiğinde kişiye somut bir olgunun isnat edilmesi ya da soyut davranışlar uygulanarak itibarının değersizleştirilmeye çalışılması mümkündür.

Hakaret Suçu Unsurları

TCK 125 hakaret suçuna ait unsurları tanımlarken maddi ve manevi unsurlardan söz etmektedir. Buna göre hakaret suçunda mağdurun saygınlığının zedelenmesi ile suç unsuru ortaya çıkar. Hakaret çeşitli araçlar kullanılarak yapılabilecek bir davranıştır. Bu araçlar arasında basım ve yayım yolunu kullanmak da yer almaktadır. İnternetin kullanılması ve dolayısı ile sosyal medyadan yararlanılması ile suçun maddi unsurlarından biri kullanılmış olmaktadır. Suç işlenirken sesli, yazılı ya da görsel materyaller de kullanılabilmektedir. Hakaret suçunun manevi unsurları arasında kasti olarak işlenmesi yer alır. Bu tür suçlar kasti olarak işlenen suçlar kategorisinde yer alırlar.

Hakaret Suçu Görevli Mahkeme

TCK 125 hakaret suçunu tanımlamakta ve verilecek cezaları belirlemektedir. Basit hali şikâyete bağlı suçlar kategorisinde ele alınmaktadır. Mağdur suçun işlenmesinin ardından 6 aylık süre içerisinde şikâyet talebi gerçekleştirir. Mağdur suçun işlendiğini öğrendikten sonra bu süre içerisinde şikâyette bulunmazsa şikâyet hakkını kaybedecektir. Şikâyet hakkını kaybetmemek için mağdur dava zamanaşımı süresini geçirmemelidir. Basit hakaret suçunda uzlaştırma prosedürleri uygulanabilmektedir. Suç nitelikli olarak işlendiğinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen soruşturma açılmaktadır. Bu durumda bir şikâyet olması koşulu aranmamaktadır. Bu suça yönelik görev alan mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

İlginizi çekebilir: Bilirkişi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı