Tck 50

Türk Ceza Kanunu’nun 50. Maddesi ( Tck 50 ) kısa süreli hapis cezasının, suçlunun kişiliğine, yargılama süreci boyunca duyduğu pişmanlık boyutuna, sosyal ve ekonomik durumuna ve söz konusu suçun işlenmesindeki özelliklere göre suçun başka cezalara çevrilmesini içeren düzenlemedir.

Tck 51 maddesi ise hapis cezasının ertelenmesi durumunu konu edinmektedir. Bir kişinin işlediği suçtan ötürü iki yıl ya da daha az bir süre ile hapis cezasına mahkûm edilmiş olması durumunda, hapis cezası ertelenebilmektedir. Bu sürenin üst sınırı failin fiili işlediği sırada on sekiz yaşından küçük olması ya da altmış beş yaşını bitirmiş olanlar bakımından üç yıldır. Bu erteleme kararının verilebilmesi için failin daha önceden kasıtlı bir suç fiilinden dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve suçu gerçekleştirdikten sonra yargılama süreci içinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla da bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekmektedir.

Tck 50/1

TCK 50 maddesinin birinci fıkrası, suçlunun kişiliğine, ekonomik ve sosyal durumuna, pişmanlık düzeyine ve suçun işleniş biçimine göre kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına, kamunun ya da mağdurun uğradığı zararının aynı şekilde iadesine, bir meslek veya sanat becerisi edinmek maksadıyla barınma olanağı da olabilen bir eğitim kurumunda en az iki yıl bir süre ile eğitime katılmaya, mahkûm olunmuş cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirlenmiş yerlere gitmekten ve belirlenmiş etkinlikleri yapmaktan yasaklanmasına gidilebilir. Bunlara ek olarak, eğer mahkûm sağladığı hak ve yetkileri kötüye kullanarak ya da etmesi gereken dikkat ve özeni sağlamayarak hukuka aykırı bir biçimde suç işlemiş ise, mahkûm olunmuş bir cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ruhsat ve ehliyet belgelerinin yargı tarafından geri alınmasına ya da belirli bir sanat ya da meslek yapması yasaklanmasına karar verilir. Son olarak suçlunun kısa süreli hapis cezası, hükmedilen cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak şartıyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilebilmektedir.

Tck 50 Maddesi

TCK 50 maddesinin birinci fıkrası yukarıda açıklandığı şekildedir. Aynı maddenin 2,3,4,5,6,7 fıkrası mevcuttur. Bunları incelemek maddenin içeriğinin anlaşılması için doğru olacaktır. Kanun koyucu ikinci fıkrada kısa süreli hapis cezasına ilişkin yaptırımlarda, suç fiilinin tanımında hapis cezasıyla adli para cezasının seçenek olarak öngörülmesi durumunda hapis cezasına tabi tutulduysa; bu para artık adli para cezasına çevrilemez unsurunu koymuştur. Üçüncü fıkrada mahkûm olunmuş otuz gün ve daha az sürede hapis cezasıyla suçu işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış ve altmış beş yaşını bitirmiş olanların mahkûm olduğu bir yıl ya da daha az süreli hapis cezası, birinci fıkradaki yazılı yaptırımlardan birine çevrilebileceği belirtilmektedir. Dördüncü fıkra, taksirli suçlardan dolayı hükmolunmuş hapis cezası uzun süreli de olmuş olsa, bu cezanın diğer şartların da varlığı halinde birinci fıkranın a bendine göre adli para cezasına çevrilebileceğini ifade eder. Beşinci fıkra, uygulamada asıl mahkûmiyetin bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası ya da tedbir olduğunu belirtir. Altıncı fıkra da hüküm kesinleştikten sonra seçenek tedbirinin otuz gün içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yedinci fıkrada ise hükmedilmiş seçenek tedbirinin yerine getirilmemesi gereken durumlarda, tedbirin değiştirildiği ifade edilmektedir.

İlginizi çekebilir: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı