TCK 35

Türk Ceza Kanunu’nun 35. Maddesinde suça teşebbüs hali tanımlanmakta, gerekçesi belirtilmekte ve ceza hükümleri açıklanmaktadır. İki fıkradan oluşan TCK 35 maddesi, bir kişinin işlemeyi kastettiği bir suç fiilini elverişli hal ve hareketlerle doğrudan icraya başlamışken, elinde olmayan nedenler sebebiyle bu suç fiilini tamamlayamama durumunda suça teşebbüs açısından sorumlu tutulduğunu ifade etmektedir.

Tck 35/2

Suça teşebbüs unsurunun hukuki gerekçe ve tanımının gerçekleştiği TCK 35 maddesinin ikinci fıkrası, suça teşebbüs halinde uygulanacak ceza hükümlerini ifade etmektedir. Bu fıkraya göre, suça teşebbüs durumunda failin, meydana gelen tehlike veya zararın ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine de dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Diğer durumlarda ise hükmedilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.  

Tck Madde 35

TCK 35 maddesinde suça teşebbüs durumuna ilişkin getirilen bir yenilik icra hareketlerinin başlangıç zamanına dairdir. Suça teşebbüs durumunda icra hareketlerinin ne zaman başladığının belirlenmesi, kişinin hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla da yakından ilgilidir. Eğer failin eylemi şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkması ile icra hareketinin başlayacağı yolundaki sübjektif ölçüt kabul edilirse, kişinin düşüncesi, yaşam biçimi cezalandırılmasına varabilecek bir uygulamaya yol açmaktadır. Buna göre doğrudan doğruya icraya başlama ölçütü düzenlemede kabul edilmiştir.  Böylece işlenmesi düşünülen bir suç tipiyle belirli bir bağlantı ve yakınlık içindeki hareketlerin olması durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılmaktadır.

Tck Madde 35/1

Suça teşebbüs halinin birinci fıkrasında, failin bir suç fiilini işlemeye yönelik, elverişli durumlar ile doğrudan doğruya gerçekleştirmeye ya da icraya başlayıp da bazı sebepler ile bu suç eylemini tamamlayamaması halinde suça teşebbüs etmiş olur ve cezalandırmaya hükmolunur. Teşebbüsten dolayı sorumlu olur.  TCK 35 maddesinin gerekçelendirmesine göre de fail suçu tamamlamak hedefiyle hareket etmesine karşın, elinde olmayan nedenlerden ötürü suç filini tamamlayamamaktadır. Ancak suça teşebbüs tanımlanmasında en önemli unsur buna yönelik cezanın belirlenmesinde eksik teşebbüs ve tam teşebbüs ayrımıdır. Bu konuda objektif bir ölçüt söz konusu değildir. 

Bu sebeple suçun tamamen gerçekleştirilmediği hallerde, ceza miktarı belirlenirken, suça teşebbüs hareketinde ulaşılan gerçekleşme aşamasının haricinde, bu eylemin doğurduğu tehlike ya da zararın ağırlığı dikkate alınmaktadır. Çünkü suça teşebbüs eylemlerinin bitmemesine rağmen ortaya çıkan tehlike ya da zararlar, suça teşebbüs eylemlerinin bitmesinden sonra meydana gelen tehlike ya da zarardan daha ağır olabilmektedir. Özellikle adam öldürme suçuna teşebbüs durumunda, silahla gerçekleştirilen ve tekrarlanan eylemler ile gerçekleştirmek istenen bu suçta bu durum olabilmektedir. Örneğin; silahındaki mermilerden yalnızca birini atıp, mağdurun yaralanmasından sonra bir şekilde engellenen fail, ilgili suç fiilinde icra hareketleri yarım kaldığı için eksik teşebbüsten, buna karşın silahtaki tek kurşunu atıp mağdur kişiye denk getiremeyen fail, yine suça teşebbüs icra hareketlerinde tam teşebbüsten dolayı cezalandırılacaktır.

İlginizi çekebilir: İftira Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı