TCK 206

Türk Ceza Kanunu’nun 206. ( TCK 206 ) Maddesinde bir fıkra ile belirlenmiş olan bu kanun düzenlemesi resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu konu almaktadır.

Tck 206/1

Bir resmi belgeyi düzenlemekle görevli olan bir kamu görevlisine yalan beyanda bulunan bir kişi TCK 206 kanun maddesince yargılanacak bir suç fiili gerçekleştirmiş olur. Bu suç fiilinin cezası üç aydan iki yıla kadar varan hapis cezası olarak öngörülmüştür.

Bu maddenin gerekçesini bilmek, suç unsurunu oluşturan ögeleri tespit etmek de fayda sağlayacaktır. TCK 206 maddesi, fikri sahtecilik olarak adlandırılan bir suç türünü düzenlemektedir. Herhangi bir kimse, kendi beyanı ile sahte bir resmi belgenin düzenlemesine sebep olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamalarıyla düzenlenen bir resmi belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden dolayı, kişi kendi beyanıyla böyle bir belgenin düzenlenmesine etken olmuş sayılmaz ve kendisinin bu madde kapsamında cezalandırılmasının neden kalmaz. TCK 2016 maddesi uyarınca ceza yaptırımına girecek bir suç fiili için yapılması gereken şey şudur: Beyanın doğruluğu düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilecek ise, bu madde uygulanacaktır. Buna karşın beyanı alan memur beyanın doğruluğunu soruşturup buna kanaat getirdikten sonra resmi belgeyi düzenlemek durumundaysa yani, resmi belge yalnızca kişinin beyanı üzerine değil de memur tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre meydana getirilecek ise bu maddedeki suç oluşmaz

Bir resmi belge ile doğruluğu ispat edilecek olayların ne olduğu, söz konusu belgenin niteliğine göre belirlenir. Değişik olaylar karşısında hâkime yalan beyanın niteliğine göre temel cezayı belirlemek açısından takdir yetkisi sağlamak amacıyla ilgili maddedeki ceza üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezası olarak belirlenmiştir.

TCK 206 maddesinde tanımlanan suç, hukuki uygulamada daha çok memura yalan beyanda bulunma şeklinde olmaktadır. Resmi belge düzenleme yetkisi bulunan tüm kamu görevlilerine yalan beyanda bulunmak kanun düzenlemesinde suç olarak kabul edilmektedir.  Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, aynı zamanda sahtecilik suçlarının özel bir türüdür. Bu suç hem yazılı, hem de sözlü beyanla gerçekleştirilebilen bir suçtur. Burada belirtmek gerekir ki resmi evrakta sahtecilik ya da özel evrakta sahtecilik suç fiilinin işlendiği durumlarda, faile ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu sebebiyle ceza verilemez.

TCK 206 maddesindeki suç eylemi, kamu güvenine karşı gerçekleştirilen suçlar arasında sayılmaktadır. O nedenle mağdur, belli bir kişi değil toplumu oluşturan herkes olarak kabul etmektedir.  Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suç fiili, takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. O nedenle savcılık tarafından re’sen yani kendiliğinden soruşturulur. Bu suça ilişkin herhangi bir şikâyette bulunma süresi yoktur.  Suç eylemi, TCK 206 maddesi uyarınca dava zamanaşımı süresine bağlı kalmak koşulu ile her zaman soruşturulabilmektedir.   Bu suç fiili için belirlenen zaman aşımı süresi ise sekiz yıldır.

İlginizi çekebilir: CMK 231

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı