TCK 149

TCK 149 Madde metninde yağma suçuna ait nitelikli haller belirtilmektedir. Yağma suçunun işlenmesi halinde suçlu hakkında on yıl ile on beş yıl arası hapis cezası kararı verilmektedir.

Tck 149/1

Türk Ceza Kanunu’nun 149. Maddesinin birinci fıkrasını ifade eden Tck 149/1 hükmünde yağma suçunun sebepleri ayrıntısıyla belirtilmiştir. Suç sayılan eylem silah ile kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyulmasıyla, birden fazla kişi ile birlikte, yol kesme suretiyle veya işyerinde, konutta ve bunların eklentilerinde, bedenen ya da ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye yönelik, suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak, bir suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla, gece vaktinde eylem gerçekleştirilirse suç sayılır ve yargılanır.

TCK 149 maddesinin suçun nitelikli hallerini içeren bentlerini incelemek doğru olacaktır. Birinci fıkranın a bendinde, nitelikli yağma suçuna konu olan eylemde silahın mağdura yöneltilmesi, silah kullanılması bu suretle mağdura tehditte bulunulması ve cebir aracı olarak kullanılması fiilin cezaya hükümlü olacaktır. Fıkranın b bendinde, suç eylemiyle kişiyi kendisinin tanınmayacak bir duruma getirmesi halinde cezanın artırılacağı belirtilmiştir. Fıkranın c bendinde nitelikli yağma suçunun birden çok kişinin birlikte işlenmesi durumunda ağır cezayla cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu fiili iki ya da daha fazla kişinin müşterek fail olarak işlemesi gerekmektedir. Diğer suç ortakları azmettiren olması hallerinde, cezada artırma yapılamayacaktır.

Fıkranın d bendinde yağma suçunun yol kesme, konut ve işyerinde işlenmesi nitelikli bir hal sayılmaktadır. Fıkranın e bendinde var olan ve var sayılan suç örgütlerinin sahip oldukları güçten yararlanılarak işlenmesi halinde suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılacağını ifade etmektedir. Fıkranın f bendine göre bir suç örgütüne yarar sağlamak adına işlenmesi durumunda suçun nitelikli halini oluşturur. Son olarak g bendine göre ise gece saatinde yağma fiilinin işlenmesi suçun daha ağır ceza ile cezalandırılmasını belirtmektedir.

Tck 149 Yargıtay Kararları

TCK 149 maddesi gereğince Yargıtay tarafından emsal kararlar alınmıştır. Bu emsal kararları nitelikli yağma suçunun nitelikli halleri görülmektedir.  24.01.2018 tarihli 2018/295 sayılı karar ve 2015/5773 sayılı esasa dayalı emsal kararında yağma suç eyleminin davacının iş yerinde ve gece saati gerçekleştiğinin kesinleşmesi karşısında, sanık için TCK 149 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ilave olarak (h) bendine göre de suç fiilini gerçekleştirmesi ve karşı temyiz yolu olmadığı için diğer temyiz edilme itirazları da yerinde bulunmamıştır.

23.01.2018 tarihli 2018/290 sayılı karar ve 2014/10404 sayılı esasa dayalı emsal kararında ise mazeretleri olmadan duruşmaya gelmeyen sanıklar nedeniyle duruşmasız olarak yapılan inceleme sonucunda başvurunun niteliği, ceza türü, süresi ve suçun tarihine göre dosya görüşülmüştür. Sanıklar hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hükmün incelemesi yapılmıştır. Yağma fiilinin birden fazla kişiyle ve konutta işlendiği anlaşılması neticesinde, TCK 149 maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin yanında (d) bendi ile de uygulama yapılması gerektiği gözetilmemesi nedeniyle sonuca karşı etkili bulunmadığından bozma nedeni uygulanmamıştır. Duruşma ve dosya tutanaklarına, kararın dayandığı gerekçeye, takdire ve sanıkların temyiz itirazları uygun görülmemiş olduğundan reddi ile eleştiri haricinde usul ve yasaya uygun, takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun bulunarak onanmasına karar verilmiştir.

İlginizi çekebilir: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı