Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası icra takibi yoluyla borçludan alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son beş yıl içindeki menkul ya da gayrimenkul mallarına dair mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava şeklidir. Tasarrufun iptali davasında en az üç taraf bulunmaktadır. Alacağını icra takibi ile tahsil edemeyen ve borçlu hakkında aciz vesikası alan alacaklı davacı konumunda olur. Alacaklıdan mal kaçırma saiki ile hareket ederek mallarını devreden borçlu kimse ise davalı olur. Bu davaya konu olan malı elinde bulunduran ve davalı borçlu kişi ile arasında mal devir işlemi yapan üçüncü kişi de davalı üçüncü kişi olarak taraf olmaktadır.  

Tasarrufun İptali Davası Hak Düşürücü Süre

Tasarrufun İptali Davasının başvuru süresi konusunda zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süre söz konusudur. Kanuna göre borçlu açısından; aciz ya da ivazsız halinde yapılan tasarrufların geçersiz kabul edilmesi; borçlu kişinin aciz halinin oluşmasından ya da iflasının açılmasından geriye doğru aciz durumuna ya da iflas etmesine sebep olan tasarrufa kadar olan süre içinde yapılan tasarrufları kapsamaktadır. Fakat bu süre 2 seneyi geçmemektedir.  Borçlu tarafın alacaklı kişiye zarar verme kastı ile yapılan tasarruflara yönelik dava açma hak düşürücü süresi; tasarruf işlemin alacaklı tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık ipuçlarının olduğu durumlarda bu tarihten başlayarak beş sene içinde borçlu aleyhine tasarrufun iptali davası açılabilmektedir.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası

Muvazaa, genellikle alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, bazı zamanlarda da kardeşler arasında birbirlerinden miras kaçırmak için yapılan bir hileli yöntemdir. Bu hileli işlemler karşısında, kanunlar, bu durumlara engel olmak için tasarrufun iptali davasının düzenlemesi yapılmıştır. Muvazaaya dayalı tapu iptali davası, borçlu kişinin yaptığı tasarrufi işlemlerin gerçekte hiç yapılmamış olduğu gerçeğini tespit ettirmeyi amaçlamaktadır.  Kanun gereği, muvazaa sebebiyle hakları ihlal olunan ve zarar gören üçüncü şahıslar tek taraflı ya da çok taraflı hukuki işlemlerin geçersiz olduğunu ileri sürebilmektedirler.

Tasarrufun İptali Davası Dilekçe Örneği

Tasarrufun İptaline dava dilekçe ile başvurularak açılmaktadır. Bunun için diğer tüm dava dileklerinde olduğu gibi dilekçede davalı ve davacı bilgilerinin adı – soyadı, konusu, gerekli açıklamalar, hukuki deliller, ( tapu kaydı, keşif, davalılara ait nüfus kayıt örnekleri ve her türlü deliller) hukuki sebepler, (İİK, HMK ve ilgili yasal mevzuat) sonuç ve istem eksiksiz olmalıdır.

Tasarrufun İptali Davası Yargıtay Kararları

Tasarrufun iptali davası Yargıtay kararlarına baktığımızda bu davanın özelliklerini daha iyi anlayabiliriz. Bunlardan biri tasarrufun iptali davasının önceden doğan borç için açılabilir olduğudur. (Yargıtay 17. HD. 01.04.2013, 8979/4519 Esas/Karar) Bir diğer karar da icra ihaleleri hakkında tasarrufun iptali davasının açılıp açılamayacağı konusundadır. Kanuna göre, cebri icra yolu ile yapılmış olan satışlar hakkında iptal davası açılamaz, fakat alacaklısından mal kaçırma hedefine yönelik bir alacak- borç ilişkisi yaratılarak, takip yapılmak koşulu ile gerçekleştirilen ihaleler konusunda iptal davası açılabilmektedir. (Yargıtay 17. HD. 27.05.2010 t. 2141/4792)

İlginizi çekebilir: İzaleyi Şuyu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı