TAM YARGI DAVASI

İdarenin herhangi bir eylemi, işlemi veya ihmali nedeniyle zarara uğrayan kişinin manevi ve maddi zararının tazmini için açtığı bir davadır. Tam yargı davası, hukuktaki tazminat ve alacak davasına benzer, idare aleyhine açılan idari bir dava olarak nitelendirilebilmektedir.  Bu davada idarenin eylemi, eylemsizliği, işlemi sebebiyle hakları muhtel olanların zararlarının giderilmesi esastır.

Tam yargı davası, tazminat davası, vergi davası, istirdat davası olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu dava ile manevi tazminat da talep etmek mümkündür. Genel görevli yargı yeri İdare Mahkemeleridir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi mahkemeleri ve Danıştay tam yargı davaları için özel mahkemelerdir. Tam yargı davalarında davalı her zaman idarelerdir. İdari sözleşmeler sebebiyle açılan tam yargı davalarında gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri de davalı olabilmektedir.

Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

Tam yargı davası tam yargı davasına konu edilecek olan işlemin şekline göre Danıştay’da Vergi ve İdare mahkemelerinde yasal mevzuata göre uygun bir şekilde hazırlanacak bir dava dilekçesinin dava süresi içinde ilgili mahkemeye teslim edilmesi ile açılır. Dilekçe eksiksiz doğru bir şekilde yazılmalıdır. İçeriğinde davalının, davacının adı soyadı, konu, sonuç ve istem kısmı net bir şekilde olmalıdır.

Tam Yargı Davası Zamanaşımı

İdari Yargılama Yasası’nın 13. Maddesine göre, zarara uğrayanların haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrenmelerinden başlayarak 1 yıl ve herhalde eylem gününden başlayarak 5 yıl şeklinde tazminat davalarında zamanaşımı süresi İdari Yargı’da belirlenmiştir. Buna göre eylem nedeniyle bir sakatlık mevcut ise maluyete ilişkin sağlık raporunun alındığı tarih zamanaşımı süresinin başlangıcı olur. Ölümlerde ise bu süre başlangıcı ölüm tarihi olur.

Anayasa kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirdiği sırada ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin devletin birinci derecede ve asli sorumluluğunu esas almıştır. Tüzel kişi olan devletin ya da kamu kurumunun hizmet kusuru sebebiyle sorumluluğu bulunmakta, ceza sorumluluğu olmayacağından, Devlete ve kamu kurumlarına açılacak davalarda uzamış tam yargı davasının zamanaşımı süreleri de olmamaktadır.

Tam Yargı Davası Harç Hesaplama

Açılacak tam yargının  nispi harcı dava değerinin binde 68,31’in dörtte biri şeklinde öngörülmüştür. İdari yargıda açılacak tazminat, ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda nispi harç ücreti dava değerinin binde 68,31’in yirmi de biri olarak hesaplanmaktadır.

Tam Yargı Davası Açma Süresi

Bir idari sözleşmeye yönelik açılacak tam yargı davasının , idareye yapılan talebe ilişkin talebe verilen cevabın tebliğini izleyen altmış gündür.  İdari eylemler için bu dava, hakkın yerine getirilmesine ilişkin idareye yapılan başvurunun idarece reddine yönelik işlemin tebliğini izleyen altmış gündür. 

Tam yargı davasının idari işlemler nedeniyle dava açma süresi altmış gündür. Bir idari işleme yönelik iptal ve tam yargı birlikte açılacaksa bu davanın idari işlemin tebliğini izleyen tarihten itibaren altmış gündür. Herhangi bir işlem hakkında önce iptal sonra da tam yargı davası da açılabilir. Böyle bir durumda iptal davasının kararı verildikten sonra tebliğini izleyen altmış gün içinde açılabilir. İdari işlemin uygulanmasına yönelik açılacak tam yargı davası ise işlemin uygulanmasını izleyen altmış gün için de açılmalıdır.

İlginizi çekebilir: Evlilik Sözleşmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı