Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz Zenginleşme olarak adlandırılan durum Türk Borçlar Kanunu’na göre düzenlenirken bu kanun 6098 sayılı kanun maddesi ile açıklığa kavuşturulur. Kanun maddesi haksız yere bir başkasının malvarlığı üzerinden zenginlik sağlayan kişilere yönelik olarak kullanılır. Bu zenginleşme başkasının emeğini kullanarak da gerçekleştirildiğinde sebepsiz zenginleşme kapsamında ele alınır. Sebepsiz yere zenginleşen kişi bunu geri vermekle yükümlü tutulur. Sebepsiz zenginleşme olduğuna karar verilebilmesi bazı koşulların sağlanması ile mümkün olurken bir kişinin malvarlığındaki artış bir diğer kişinin ise malvarlığında fakirleşme durumunun oluşması gerekir. Zenginleşme ve fakirleşme arasında ortaya çıkması gereken bir illiyet bağından söz edilir. Bu tür anlaşmazlıkların çözümü için başvurulacak kanun yoluna Borçlar Kanunu dikkate alınarak hareket edilir. Sebepsiz zenginleşmeyi oluşturan koşullar haklı bir nedene dayanmadan mal varlığında oluşan artıştır.

Sebepsiz Zenginleşme Unsurları

Sebepsiz Zenginleşme olarak adlandırılan durumda malvarlığında ortaya çıkan artışın haklı bir nedene dayanmadan gerçekleşmesi koşulu aranır. Bu tür bir durumda zenginleşen ve fakirleşen taraf arasında bir borç ilişkisi ortaya çıkarken bu konu hakkında kanun koyucunun hazırladığı kanunlara göre hareket edilir. Sebepsiz zenginleşme olarak adlandırılan durum Türk Borçlar Kanunu aracılığı ile açıklığa kavuşturulurken kanuna göre borç kaynakları; sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olarak adlandırılır. Sebepsiz zenginleşmenin oluşması için haklı bir sebebin bulunmaması gerekir. Bu haksız durum aynı zamanda bir başkasının mal varlığından eksilmeye diğer kişinin mal varlığında da artışa sebebiyet vermelidir. Sebepsiz zenginleşme aynı zamanda bir başkasının emeği üzerinden de gerçekleşebilir. Bu durumda zenginleşmenin geri verilmesi hükmünün doğması için de bazı şartların oluşması gerekir.

Sebepsiz Zenginleşme Davası

Sebepsiz Zenginleşme olarak adlandırılan durumda zenginliğin iadesi koşulları arasında geçerli olmayan bir sebep aranır. Bunun yanı sıra gerçekleşmemiş ve sona ermiş olması da bu koşulların öne çıkan özelliğidir. Zenginleşen kişinin bu miktarı mal varlığı azalan kişiye iade etmesi gerekli olurken kişiler arasında bir borç ilişkisinden söz edilebilir hale gelecektir. Bu durumun ortaya çıktığı durumlarda mal varlığı azalan kişi sebepsiz olarak mal varlığında artış olan taraftan iade talebinde bulunur. Burada doğan borç ilişkisinde mal varlığı azalan taraf alacak hakkına bağlı olarak bu talebi gerçekleştirir. Bu hak nisbi bir haktır ve yalnızca haksız yere zenginleşen kişiye karşı talep edilebilir. Sebepsiz zenginleşmenin yol açtığı sonuç bir borçlu ve alacaklı ilişkisidir. Borçlar kanunu söz konusu olduğunda sebepsiz olarak zenginleştiği ispat edilen kişinin kanunun 77. Maddesi uyarınca bu zenginleşmeyi iade etme yükümlülüğü bulunur. İade kapsamında zenginleşenin iyi niyet durumu da dikkate alınır. Haksız yere zenginleşen tarafta kötü niyetin olması durumunda elden çıkarılan zenginleşmenin tamamı iade edilmek zorundadır.

Sebepsiz Zenginleşme Nedir ?

Sebepsiz Zenginleşme olarak adlandırılan durum kişiler arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık konusudur. Buradaki uyuşmazlığın konusu alacak hakkı olurken nisbi bir hak olması nedeniyle yalnızca sebepsiz yere zenginleştiği düşünülen kişiye karşı iddia edilebilir. Sebepsiz zenginleşme ile taraflardan birinin mal varlığında artış olurken diğerinde azalma olması gerekirken bu durum emek üzerinden de gerçekleşebilir. Sebepsiz zenginleştiği iddia edilen tarafın kendisinden bu malın iadesi istendiğinde elinde kalanı iade etmekle yükümlüdür. Elinden çıktığını iddia ettiği miktarın ise ispat zorunluluğu vardır ve sebepsiz yere zenginleştiği düşünülen kişinin bu durumu, resmi belgelerle ispat etmesi gerekir. Bu tür davalar için geçerli olan bir zamanaşımı süresi de bulunurken hak sahibinin hakkını öğrendiği tarihten başlamak koşulu ile 2 yıldır. Sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak ise 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı