Nazım İmar Planı

Arazilere ilişkin kullanım kararlarının belirli bir plan çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelişi güzel biçimde bir yerleşim ya da arazi kullanımı düşünülemeyeceğinden planlama yapılması zaruridir. Nazım İmar Planı da bu sebeple oluşturulan bir imar planıdır. Belirli arazi sınırları içerisinde yer alacak konut, ticaret, park ve benzeri alanların belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. İlgili planların belirli bir ölçekte yapılması gerekir. Bu ölçekler 1/5000 ila 1/25000 arasında değişebilmektedir. Nazım imar planlarında nüfus yoğunluğu ve ulaşım sistemleri gibi hususlar belirtilmektedir. Aynı zamanda bölge tiplerinin belirlenmesi de bu planlar üzerinde gerçekleştirilir. Nazım imar planlarına ilişkin olarak idare mahkemelerinde iptal davaları açılabilmektedir. Bununla birlikte yürütmenin durdurulması istemleri de yargıya taşınabilmektedir. Dava açılması sırasında kanunda belli edilmiş bulunan sürelere riayet edilmesi gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: TCK 116

Nazım İmar Planı Nedir ?

Nazım İmar Planı onaylı haritalar üzerine hazırlanacaktır. Bu planda belirli bazı hususların gösterilmesi ve uygulama imar planları uygulamalarına esas olması amacı güdülmektedir.Nazım imar planlarında varsa kadastral durum işlenir ve çevre düzeni planlarına uygun hazırlanır.Bu planda, arazi parçalarının kullanılış biçimleri ve başlıca bölge tipleri gösterilir. Aynı zamanda bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluğuna ilişkin çalışma bulunur. Benzer şekilde yapı yoğunluğu ve yerleşme gelişme yönleri ile büyüklüklerine de yer verilir. Olası ulaşım sistemlerine ilişkin problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapılır. Nazım imar planları 1/2000 ya da 1/5000 ölçekte düzenlenmektedir. İlgili planlar detaylı bir rapor ile açıklanmaktadır. Söz konusu çalışmalar belirli aşamaların takip edilmesi sonrasında tamamlanmaktadır. Örneğin arazi çalışmalarında anket çalışmaları da yürütülmektedir. Arazinin bulunduğu yöreye ilişkin anketler sosyal ve ekonomik yapıyı tespit etme amacı taşımaktadır. Bu anketlerden sanayi anketleri birebir yapılmaktadır. Ancak hane ve işyeri anketleri bazı kriterlere göre yüzde veya örneklem olarak gerçekleştirilmektedir.

1/5000 Nazım İmar Planı

1/5000 Nazım İmar Planı uygulaması için öncelikle plan yapılacak alan ve sınır belirlenecektir. Daha sonra planlanan alan ile alakalı olarak resmi kurumlardan görüşler talep edilmektedir. Bununla birlikte arazi için gerekli çalışma programı ve altyapı hazırlanmaktadır. Görüşü alınacak resmi kurumlara ilişkin listeler plan hazırlama çalışmalarında gösterilmektedir. Araziye ilişkin çalışmalarda 1/1000 ya da 1/2000 ölçekli haritalar üstünde bina bazlı tespitler yapılır. Toplanan kurum görüşleri ve arazi çalışmaları sonrası veriler derlenir ve analiz paftaları oluşturulur. Verilerin yorumlanması sonucu sentez paftaları oluşacaktır. Bu çalışmalar sonrasında ise yerleşilebilir alanlar tespit edilecektir. Plan yapılan alanda analiz sonuçları sosyal ve ekonomik yapı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak ortaya çıkan plan altlıkları üstüne farklı alternatifler üretilmektedir.  Alternatiflerden herhangi bir olgunlaştırıldığında teklif planı hazırlanması aşamasına geçilmektedir. Plan çizimleri sayısal ortamda gerçekleştirilecektir. Çizgisel olarak ifadesi mümkün olmayan hükümler özel ve genel plan notları olarak belirlenmektedir.

Nazım İmar Planı Ne Demek ?

Nazım planlar belediye meclislerinde görüşülerek kabul edilmektedir. Oluşturulan planlar resmi bir yazı ile birlikte belediye meclisine gönderilmektedir. Mecliste görüşülerek onaylanan planlar ilgili birimlere gönderilecektir. Nazım İmar Planı gönderildiği birimde gerekli düzeltmelere tabi tutulur. Bu düzeltmeler sonrasında ise yedi örnek çoğaltılarak belediye başkanına onaya sunulmaktadır. Onay sonrasında ise gerekli dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda plan harita müdürlüklerince askıya çıkarma işlemleri yürütülür. Planların askıda kaldığı süre boyunca varsa itirazlar değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu değerlendirmeler belediye meclisine iletilmektedir. Meclis tarafından verilecek kararlar doğrultusunda ise gereken işlemler tamamlanmaktadır. Bu noktadan sonra oluşturulacak uygulama imar planları da nazım imar planlarına uygun olarak oluşturulmaktadır. Diğer bir ifadeyle uygulama imar planları nazım imar planlarına aykırı olarak oluşturulamamaktadır. Planların askı şekli ve süreleri de oldukça önemli olup şekil bakımından iptale sebep olabilmektedir.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib