Miras Payının Devri

Kişiler arasında ortaya çıkan Miras Payının Devri işlemi pay sahibi mirasçılar arasında gerçekleştirilir. Mirasçılardan herhangi biri kendisine ait olan miras payını diğer pay sahiplerine devredebilir. Bu işlem yapılacağı zaman iştirakin bozulmaması gerekirken devretme işleminde bedel alınıp alınmaması pay sahibinin iradesinde olan bir durumdur. Miras payı devredileceği zaman mirasın açılması fakat paylaştırılmamış olması gerekir. Miras hukuku açısından bakıldığında mirasçıların miras üzerindeki hakları ortak ve elbirliği ile mülkiyet kapsamında değerlendirilir. Miras bırakanın terekesi söz konusu olduğunda mirasçı sayısına ve kanuni haklarına göre bölünme gerçekleştirilirken mirasçı sayısı bir kişi ile sınırlıysa tereke üzerindeki hak sahibi tek kişi olur. Bu durumda da miras üzerinde tek başına tasarruf sahibi olarak kabul edilir. Miras payı 3. Bir kişiye ya da diğer mirasçılardan birine devredilebilme özelliğine sahiptir. Miras payını devredecek kişi bunu 3. Kişilere yapacaksa noter huzurunda bir sözleşme yapması gerekirken diğer mirasçılara yapılacak devirde yazılı sözleşme yeterli bulunur. Hazırlanan sözleşmede tarafların karşılıklı olarak imzasının olması ise zorunludur. Noterden yapılacak sözleşme kanun koyucunun Miras Hukuku söz konusu olduğunda istediği bir uygulamadır.

Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri

Miras payını devreden kişinin mirasçılıktan çıktığı görülürken bu payın tamamını devretmesi miras ortaklığının sona ermesi demektir. Miras Payının Devri ile ilgili konularda üçüncü kişiler söz konusu olduğunda bilinmesi gerekenler devreye girer. Bu tür sözleşmeler üçüncü kişi için, paylaşmaya katılma yetkisi tanımamaktadır. Üçüncü kişinin söz hakkı kazanacağı durum miras ortaklığının paylı mülkiyete çevrilmesi ile olur. Paylaşma sonucu üçüncü kişilerin kendisine verilen payı isteme hakkı doğarken bu hak şahsi bir alacak hakkına bürünmüş kabul edilir. Pay sahibi olan 3. Kişi bu hakkını payını devreden mirasçı söz konusu olduğunda kullanabilecektir. Payını devreden mirasçı kendi hissesine düşen taşınır ya da taşınmaz malların mülkiyetini 3. Kişiye devredecektir.

Miras Payının Kardeşe Devri

Kanun koyucunun miras ortaklığında tereke mallarını koruma amacı taşıdığı görülür. Bundan dolayı da miras bırakanın terekesinde yer alan mallar hukuk kuralları aracılığı ile güvence altına alınır. Bu kapsamda el birliği mülkiyeti kavramı tereke malları üzerinde uygulanır. Elbirliği mülkiyeti ile mirasçılar terekenin tüm malları üzerinde ortak tasarruf ederler. Miras Payının Devri miras açılmadan önce ve sonra olmak üzere iki türlü uygulanabilen bir yöntemdir. Miras açıldıktan sonra paylaşma aşamasına adar geçen sürede mirasçılar arasında kendiliğinden bir ortaklık doğar ve bu ortaklık terekedeki borç ve hakları kapsar. Miras açıldıktan sonra ortak hareket etmek zorunda olan mirasçılar paylaşma işleminin ardından da pay sahibi olurlar. Paylı mülkiyete kadar geçen bu süreç sonlandığında her mirasçı kendi payı üzerinde hak sahibi olur. Kardeşe devredilecek miras payları için de kanunda belirtilen durumlar uygulanır. Bundan dolayı da taraflar arasında yapılacak bir sözleşmede her iki tarafın imzasına gerek duyulur.

Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras Payının Devri söz konusu olduğunda payını devreden mirasçı açısından miras bırakanın alacaklılarına karşı da sorumlu olduğu görülür. Bu sorumluluk miras bırakanın tereke borçlarından beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu olmayı kapsar. Payın devredildiği 3. Kişinin sorumluluğu ise devir alınan kısım için 2 yıl süreyle devreden mirasçıyla sorumlu kabul edilmesidir. Miras payının devri sözleşmesinde hangi şekil şartına bağlı kalındığı önemlidir. Miras payı diğer mirasçıya devredildiğinde yazılı sözleşme yapılırken sözleşmeyi tarafların imzalaması yeterli olur. Üçüncü kişiye devir yapılacaksa bu noter huzurunda yapılır. Noter huzurunda gerçekleştirilecek bu işlem kanun koyucu tarafından talep edilir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı