İzaleyi Şuyu

İzaleyi Şuyu adı verilen kavram ortaklığın giderilmesi ya da paydaşlığın ortadan kaldırılması durumları söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Birlikte mülkiyet kavramı paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Taşınır veya taşınmaz malların üzerinde ortakların paydaşlığına son verilmesini ilgilendiren davalara izaleyi şuyu adı verilmektedir. Bu davanın açılması ortaklığa konu olan herkes için mümkündür. Dava açılacağı zaman menkul ya da gayr-ı menkul üzerinde söz sahibi olan tüm taraflar davaya dahil olur. Menkul ya da gayr-ı menkul üzerinde söz sahibi olan herhangi bir kişi ortaklığın bitirilmesi talebi ile tüm paydaşlara dava açma hakkına sahiptir.

İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu ortaklar arasında bir anlaşma sağlanamaması durumunda ortaklığın bitirilmesine yönelik kişilerden herhangi biri tarafından açılabilecek bir davadır. Bazı durumlarda ortaklar aralarında anlaşarak da ortaklıklarına son verebilir. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda taraflardan birinin bu davayı açması paydaşlığın sonlandırılması için yeterlidir. Davada tüm ortakların yer alması gerekmektedir. Bazı durumlarda paydaşlardan biri vefat ettiğinde mirasçılık belgesinde adı geçen vefat eden kişinin tüm mirasçıları da davaya dahil olurlar. Bu tür bir davanın sonuçlanabilmesi için tüm paydaşların mahkemede bulunması bir zorunluluktur.

İzaleyi Şuyu Nedir ?

İzaleyi Şuyu ortaklık sonlandırılması için başvurulan bir kanun yoludur. Bu tür davalar açılacağı zaman taşınmaz mal neredeyse o yerdeki Sulh Hukuk mahkemeleri görev yapacaktır. Paydaşlar aralarında anlaşıp ortaklıklarını bitirmeyi çözümleyemediklerinde ortaklardan biri mahkeme yoluna başvurarak paydaşlığın bitirilmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda paydaşlardan birinin dava açması yeterli olacaktır. Dava esnasında tüm ortakların bulunması gerekmektedir. Taraflar önceden anlaşıp malı nasıl bölüşeceklerine karar verebilirler bu durumda da hâkime bunu bildirmeleri gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin talepte bulunması yeterli olacaktır. Bu dava bir gayr-ı menkul davası niteliğindedir.

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Engellenir ?

İzaleyi Şuyudavasında davacı hüküm kesinleşinceye kadar olan sürede davalının açık rızası doğrultusunda hakkın takibinden vaz geçmek sureti ile davayı geri alabilir. Bu tür bir durumda davacının ileride dava açma hakkı saklı tutulmaktadır. Bu şartların sağlanması için davanın geçerli bir biçimde açılması gerekmektedir. Aynı zamanda davalının da açık bir biçimde rıza göstermiş olması şarttır. Ortakların malın bölüşümü konusunda anlaşamadıkları durumlar söz konusu olabilmektedir. Anlaşma sağlanamadığı hallerde aynen taksim ya da satış yöntemi uygulanarak paylaşım yapılması söz konusu olmaktadır. Malın aynen taksimi için taraflardan birinin talep etmesi koşulu aranır.

Malın Aynen Taksimi ve Satış Usulü

Tarafların malı bölüşebilmesi için bir kişinin İzaleyi Şuyu talep etmesi yeterli olmaktadır. Ortaklar arasında malın aynen taksimi mümkün olmuyorsa bu kez satış usulü gündeme gelecektir. Gayr-ı menkulü bölme işleminde bir değer kaybı yaşanması durumunda açık artırma yöntemi ile satış gündeme gelecektir. Bu kez taşınmazın satılması işlemi için icra dairesinin varlığına gerek duyulur. Paydaşların anlaşamadığı ve malın aynen taksim edilemediği durumlara alternatif bir yol olan satış yönteminde açık arttırma usulü söz konusudur. Paydaşlar anlaşabilirse satışın yalnız ortaklar arasında yapılması da mümkün olabilmektedir. Bunun için ortakların bir araya gelerek oy birliği ile bu konuda karar alması gerekmektedir. Menkul veya gayr-ı menkule ortak olan kişilerin aralarında paylaşmaya yönelik yaşanan sorunlar karşısında kanunlardan yararlanarak sorunu çözmeleri mümkündür. Paydaşlardan biri Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurmak sureti ile süreci başlatabilmektedir. Mahkemenin öncelikle yapacağı işlem taksim edilmek istenen taşınmazın paylaşılmaya uygun olup olmadığına bakacaktır. Taksim edilmesi konusunda sıkıntılar varsa açık artırma usulü ile satışın gerçekleştirilmesi diğer bir yol olarak paydaşların seçenekleri arasındadır. Paydaşlar anlaşırsa açık artırma yalnızca kendi aralarında da yapılabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Zimmet Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı