İik 68

İik 68 maddesi ödeme emrine itirazın kesin olarak kaldırılmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

İtirazın Kaldırılması

Bir alacaklının talebine itiraz edilmesiyle, alacaklının takibi, imzası ikrar ya da noter tarafından onaylanan borç ikrarını içeren bir senede ya da resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri kapsamında ve usulüne göre verdikleri bir makbuz ya da belgeye dayanıyorsa, alacaklı söz konusu itirazın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay süre zarfında itirazın kaldırılmasını isteyebilmektedir. Bu süre zarfında itirazın kaldırılması talebi yapılmadığı takdirde, yeniden ilamsız takip yapılamamaktadır. Borçlu kişi itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemez ise icra mahkeme tarafından itirazın kaldırılmasına karar verilmektedir. İik 68 maddesi uyarınca söz konusu itiraz, birinci fıkrada gösterilen senet ya da makbuz veya belgeye yaslanıyorsa itirazın kaldırılması talebi reddedilir.  Borçlu kişi miras bırakana ait olan bir alacak için takip edilmekte olan ve ilgili terekenin borca batık olduğunu iddia ederse bu konuda ilam getirmesi için kendisine uygun bir mühlet verilmektedir. Bunun haricinde itirazın kaldırılması için talebinin kabul ya da reddi için ileri sürülen iddialar ve savunmalar bekletici bir konu yapmamaktadır.

İtirazın kaldırılması, bir dava değil,  borçlu kişinin borcunun olup olmadığının ilamsız icra prosedürü kapsamında tespit edilmesini imkân sunan bir yoldur. Bu durumda alacaklı yalnızca İik 68 maddesinin a bendindeki belgelerden biri ile ispat edebilmektedir. Borçlu bir kimse de ancak kural olarak itirazını sadece belge ile ispat edebilmektedir. Borçlunun, alacaklı kişinin gönderdiği ödeme emrine süresi dâhilinde itiraz ederek takibi durdurması ile alacaklı isterse icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması isteminde bulunmaktadır.

İik 68 Belgeler

İik 68 maddesinde düzenlenmiş olan ödeme emrine itirazın kaldırılması yoluna ilişkin kararlarda, alacağı ilgili maddede belirtilen belgelerden birine dayanmayan alacaklının, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeyeceği belirtilmektedir. Bir başka deyişle, sadece takip konusu alacağın madde 68/a’daki belgelerden birine dayanması durumunda, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilmektedir. Bu belgeler: imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noter tarafından onaylanmış senet (onaylama biçimindeki noter senetleri), resmi dairelerin ya da yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler, kredi kurumları ile ilgili belgeler, borçlu kişinin resmi daireler ya da memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması, ihtiyar heyeti tarafından onaylanmış senetler olarak sayılmaktadır.

İİK Madde 68    

İik 68 maddesine göre, İcra mahkemesinden itirazın kesin olarak kaldırılmasını yalnızca alacaklı sıfatını taşıyan kimse isteyebilmektedir. Bu kişi alacaklının kendisi olabileceği gibi, alacaklıdan takip konusu olan alacağı devralmış biri ya da alacaklının mirasçısı da olabilmektedir. Borçlu kişinin icra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine karşılık borca itirazda bulunması üzerine; alacaklı, icra takibinin yapıldığı icra dairesine bağlı bulunan icra mahkemesine başvurarak itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteyebilmektedir. İcra mahkemesinin sahip olduğu u yetki kamu düzeni ile ilgilidir.

İlginizi çekebilir: İstinaf Dilekçesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı