Hakaret Suçu

İfade özgürlüğü adı verilen kavram kişilerin düşüncelerini diledikleri yollarla istedikleri biçimde ifade etmelerini kapsamaktadır. Hakaret Suçu işlendiğinde başkalarının haklarına ve saygınlıklarına saldırı niteliği taşıyan eylemler ortaya çıkmaktadır. Demokrasinin gereği olarak bireyler bir konudaki şahsi kanaatlerini beyan etmek istediklerinde bunu gerçekleştirme hakkına sahiptirler. İfade özgürlüğü herkese tanınmış bir hak olmasının yanında birçok ülke yasalarında kişilerin şöhretini ve hakkını sarsıcı nitelikteki fiillerin yasaklandığı görülmektedir. Hakaret suçunu ilgilendiren konu bireyin toplumda sahip olduğu itibara yönelik gerçekleştirilen olumsuz eylemlerdir. Bireyin şerefi sosyal bir kavram olarak tanımlanabilir ve hakaret suçu işlendiğinde bu kavram zedelenmektedir.

Hakaret Suçu TCK

TCK’da 125 ve131. Maddeler arasındaki kanunlar şerefe yönelik suçlar adıyla tanımlanan eylemleri ilgilendirmektedir. Bu suçun işlenmesi sırasında kişiye somut bir olgu isnat edilebilir ya da soyut nitelikteki davranışlarla birey değersizleştirilmeye çalışılır. Bu sebeplere bağlı olarak Hakaret Suçu kişilik haklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. Hakaret suçu gerçek kişiler tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu suçun faillerinin suçu işlediklerinde cezai ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde akıl hastalığı, yaş küçüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak suçu işleyen kişilerin cezai ehliyeti olmadığından yola çıkılarak cezalandırılmaları mümkün olmamaktadır. Bu suç işlenirken çeşitli yollarla gerçekleştirilebilmektedir. Basın yoluyla işlenmesi durumunda cezai sorumlulukları Basın Kanunu düzenler.

Hakaret Suçunun Unsurları

Hakaret Suçu maddi ve manevi unsurları olan bir suçtur. Maddi unsurlardan söz edileceği zaman hareketin şekli ve kapsadığı konular dikkate alınır. Serbest harekete müsait bir suç oluşu bu suçu herhangi bir şekilde işlemeye uygun hale getirmektedir. Bu hareketin yol açtığı sonucun, mağdurun saygınlığına yönelik olması yeterlidir. Maddi unsurlar arasında yer alan diğer husus ise failin suçu mağdurun yüzüne karşı işlemiş olmasıdır. Suç sesli yazılı ya da görüntülü yöntemlerle de işlenebilen türde bir suçtur. Mağdur hakaret suçu işlendiğinde orada olmasa dahi başkalarının nezdinde itibarı zedelenecektir. Maddi unsurlar arasında değerlendirilen bir diğer konu internet üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçlarıdır. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen eylemler internetin kullanıldığı yollardan biridir. Suçun manevi unsurları dikkate alındığında kasten işlenmesi söz konusudur, bu suç taksirle işlenebilen suçlardan değildir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Hakaret Suçu söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanına hakaret için de kanunda düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. TCK’nın 299. Maddesinde yer alan şekliyle Cumhurbaşkanına karşı toplumun beslediği düşüncelerin ve duyguların sarsılmasına sebebiyet verecek eylemler suç olarak kabul edilmektedir. Kanun, Cumhurbaşkanının şerefini korumak amacı güderek oluşturulmuştur. Bu suç kovuşturulacağı zaman Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyen kişilere 1-4 yıl aralığında suçun niteliğine göre ceza verilebilmektedir. Suçun internet ortamları kullanılarak işlenmesi herkesin duyma ihtimaline yol açacağından alenen işlenen suçlar kapsamında ele alınır ve verilecek cezanın oranı arttırılır. Bu tür bir suç, cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilmesi ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik uygulamaların kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Atatürk’e Hakaret Suçu

Atatürk’e Hakaret Suçu 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu olarak yürürlükte olan bir yasadır. Bu kanun çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e karşı yapılan ve kanunların suç olarak tanımladığı hakaret kapsamındaki fiiller cezalandırılmaktadır. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen kanun kapsamında suçun alenen işlenmesi durumunda cezaların yarı nispette arttırılması söz konusudur. Kanun uyarınca Cumhuriyet savcısının resen takip etme yetkisi vardır. Kanuna göre, Atatürk’e hakaret eden kişilerin 1-3 yıl aralığında cezalandırılması talep edilebilmektedir. Atatürk’e hakaret suçuna yönelik kanun 1951 yılında yürürlüğe girmiştir. Atatürk’ü temsil eden abideler, heykel ve büstler tahrip edildiğinde kanunun belirlediği ceza 1 ile 5 yıl aralığında hapis cezasıdır.

İlginizi çekebilir: İnfaz Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı