Bono Komisyonu Nedir ?

Kambiyo senetlerinden biri olan bononun takip işlemine tabi olabilmesi için bazı şartları ihtiva etmesi gerekirken Türk hukuk sisteminde kambiyo senetlerinin takip edilmesi ilamsız icra yöntemlerinden biridir. Bono Komisyonu Nedir ? Merak edildiğinde öncelikle bononun ne olduğunu anlamak gerekir. Emre muharrer senet olarak da adlandırılan bononun TTK’nın 688 ve 689. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Aksi durumda bono olarak kabul edilmez. Bononun taşıması gereken koşullardan biri öncelikle bono senet metninde bono veya emre muharrer senet kelimesinin geçmesidir. Senet üzerinde kayıtsız ve şartsız olarak muayyen bedelin ödeneceği vaadi de yer almalıdır. Senet üzerinde yer alacak diğer bilgiler ise; ödeme yapılacak kişinin isim ve soy ismini, düzenleyenin kimliğini, senedin düzenlenme tarihini (gün/ay/yıl), senedin nerede tanzim edildiğini ve düzenleyenin imzasını içermelidir.

Bonoya Uygulanacak Faiz

Kambiyo senetlerine ilişkin olarak istenecek tutarlar söz konusu olduğunda ise; asıl alacak, temerrüt faizi, protesto gideri, komisyon ücreti, çek komisyonu talep edilir. Kambiyo senedi olarak adlandırılan evraklar; çek, poliçe ve bonodur. İcra müdürünün yaptığı incelemede asıl alacak için bono ve poliçede öncelikle dikkat edeceği konu, alacağın vadesinin gelip gelmediğidir. Vadesi gelen ve ödenmeyen bonolar için uygulanacak faiz temerrüt faizi olurken alacaklının bunu talep etme hakkı bulunur. Bono Komisyonu Nedir ? Dendiğinde kambiyo senetleri arasında yer alan bu evraklara uygulanacak komisyon merak edilir. Bono komisyonu hesaplanırken bedelin 0,0003’ünün aşılmaması gerekir. Kambiyo senetleri arasında yer alan bono senet bedeli üzerinden hesaplanan bu komisyon bono komisyonu olarak adlandırılır.

İcra Takibinde Hangi Faiz Uygulanır ?

Hukuki açıdan konu ele alındığında icra takibi ile ilgili konularda icra prosedürünün başlaması için ödeme emri icra müdürlüğü tarafından borçluya tebliğ edilmiş olmalıdır. Bono Komisyonu Nedir ? Birçok kişi tarafından merak edilirken bono bir kambiyo senedidir. Kambiyo senetlerine ilişkin kanunlar da Türk Ticaret Kanunu’nda yer alır. İcra hukukunun maksadı borçların devlet kanalı ile ödenmesini temin etmektir. İcra işlemleri yapılırken mahkemeden alınan ilamlarla olabileceği gibi ilamsız icra takibi adı verilen yöntemler de kullanılabilir. İlamsız icra genel haciz yoluyla uygulanır. İlamsız takiplerde alacaklı icra dairesine direkt başvuru yapar ve mahkemeden bir karar alınması zorunluluğu bulunmaz. Para veya teminat alacaklarına ilişkin olarak başlatılan icra takibinde icra memuru borçluya vadesi geldiği halde ödenmeyen borcu için tebligat gönderir.

Çek Takiplerinde Uygulanacak Faiz

Kambiyo senetleri arasında yer alan çekler söz konusu olduğunda da ödenmemesi durumunda hukuki yollara başvurmak gerekli olur. Bono Komisyonu Nedir ? Merak edilirken çekler de bonolar gibi kambiyo senedi olarak kabul edilir. Çeklerin ibraz süreleri dikkate alınması gereken bir konudur ve keşide tarihinden itibaren bir çek için geçerli olan ibraz süresi 10 gündür.  Sürenin geçmesi çekin vasfını yitiresine sebep olacağından bu sürenin dikkate alınması gerekir. Takip gerçekleşeceği zaman çekler için istenebilecek faiz temerrüt faizidir. Ayrıca ödenmeyen çek bedeli üzerinden de %5 çek komisyonu talep edilir.

İcra Takibinde Faiz Başlangıç Tarihi

İcra takibi işlemlerinde uygulanan prosedürlere uygun davranılması hak kaybı yaşamamak açısından önem taşırken icra prosedürünün başlaması için icra müdürlüğünün borçluya ödeme emrini tebliğ etmesi gerekir. Bono Komisyonu Nedir ? Merak edenlerin bilmesi gerekenlerden biri bononun kambiyo senedi olarak değerlendirildiğidir. Türk hukuku açısından kambiyo senetleri TL dışında yabancı bir para birimi ile düzenlenirse icra takibi uygulamasına ihtiyaç duyulması halinde alacağın TL olarak gösterilmesi söz konusudur. İcra takip işlemleri alacaklının icra dairesine borcuna istinaden takip talebi oluşturması ile başlar tebligatın borçluya yapılması ile de yasal süreç devreye girer.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı