Asliye Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Asliye Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar sorusu çok sayıda geliyor. Özel hukuk uyuşmazlıklarında görevli olan asıl mahkemelerdir. Bu mahkemelerin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre; her adliyede ( yargı çevresinde ) kurulması zorunlu olup tek hâkimli mahkemeler arasındadır.

Asliye Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Asliye Hukuk Mahkemeleri hangi davalara bakar sorusunun cevabı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilmiştir. Mahkemenin görevleri HMK’nın 2.maddesinde açıkça sayılmış olup iş bu kanuna göre; dava konusunun miktarına ve değerine bakılmaksızın mal varlığına ilişkin davalarda, şahıs varlığına ilişkin davalardan ve kanunda aksi belirtilmedikçe sulh hukuk mahkemelerinin görevi dışında kalan diğer iş ve davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Kanunlarda özel olarak düzenlenmeyen veya başka bir mahkemenin görev alanına girdiği açıkça belirtilmemiş olan tüm davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Açılan davanın hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için görevli mahkemede açılması gerekmektedir. Yani davanın görevsiz mahkemede açılması sonucunda görev kamu düzenine ilişkin olduğu için görevsiz mahkeme re’sen görevsizlik kararı verecektir. Bu durumda yürürlükteki düzenlemeye göre görevsiz yargı merciinde açılan davada görevsizlik kararıyla birlikte mahkeme masraflar, harçlar ve vekalet ücretinin ödenmesine ilişkim hüküm kuracaktır. Davayı tekrardan açmak için doğru mahkemeye harç ve masraf yatırarak başvurmanız gerekecektir. Bu nedenle mahkemelerde herhangi bir dava açmadan önce bir avukata danışmanız önemle tavsiye olunur.

Belirtmek gerekir ki; yasal düzenlemelere göre bazı özel hukuk ihtilaflarında, davaların birlikte açılması söz konusu olabilmektedir. Söz konusu bu davaların konuları gereği bir kısmında özel hukuk mahkemeleri görevliyken bir kısmında ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Böyle bir durumda davaya tamamen bakmak için özel mahkeme görevlidir.

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Baktığı Davalar ve Dava Çeşitleri

Asliye Hukuk Mahkemelerinin baktığı davalara örnek olarak;

 • Tapu Şerhinin Kaldırılması Davası
 • Tapuya Şerh Verilmesi Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davası,
 • Miras Sözleşmesinin İptali Davası,
 • Mirasçılıktan Çıkarma Davası,
 • Mirastan Çıkarmanın İptali Davası,
 • Vasiyetnamenin İptali Davası,
 • Tapu Tescil Ve İptal Davası,
 • Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Davalar,
 • Zilyetliğin Tesciline Dayalı Davalar,
 • Analık Davası,
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası,
 • Mirasta Tenkis Davası,
 • İstirdat Davası,
 • Geçit Hakkı Davası,
 • Borç Vermeye Dayalı Alacak Davası,
 • El Atmanın Önlenmesi Davası,
 • İtirazın İptali Davası,
 • Menfi Tespit Davası,
 • Haksız İşgal Davası,
 • Kişilik Haklarının Korunması Davası,
 • Haksız Fiile Dayanan Tazminat Taleplerine İlişkin Davalar,
 • Kamulaştırmasız El Atma Davası,
 • Muhdesatın Aidiyeti Tespiti Davası,
 • Önalım (Şufa) Davası,
 • Maddi Tazminat Davası,
 • Manevi Tazminat Davası,
 • Derneğin Feshi Davası,
 • Derneğin Genel Kurulunun İptali Davası,
 • Ad Ve Soyadı Değişikliğine İlişkin Davalar,
 • Kamulaştırmaya İlişkin Tescil Davası,
 • Kamulaştırmaya Dayalı Bedel Davası verilebilir.

Ayrıca vesayet organlardan olan bu mahkemeler küçüğün ergin kılınması, vesayet altında olan kişinin evlat edinilmesi veya evlat edinmesi, ömür boyu gelir ya da aylık bağlama, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin yapılması gibi vesayet iş ve işlemlerinde denetim makamı olarak çalışmaktadırlar.

Ceza Davaları için : https://kucukokka.av.tr/konya-ceza-avukati/

Yine belirtmek gerekir ki; aile mahkemeleri ve iş mahkemelerinin kurulamadığı adliyelerde ( yargı çevrelerinde) genel mahkeme olduğu için asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Şöyle ki; 4787 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 2.maddesinin ikinci fıkrasına göre aile mahkemelerinin kurulamadığı adliyelerde ( yargı çevrelerinde) genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakacaktır. Aynı şekilde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2.maddesinin üçüncü paragrafına göre; iş mahkemelerinin kurulamadığı yargı çevrelerinde mahkemenin bakması gereken iş ve davalara bakmakla asliye hukuk mahkemeleri yükümlüdür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı